ALLMÄNNA VILLKOR FÖR EXTRAORDER-MEDLEMSKAP

Detta avtal gäller mellan den som tecknat medlemskap på tjänsten eXtraorder, nedan kallad Kunden och eXtraorder AB, som levererar tjänsten, nedan kallad Leverantören.

eXtraorder är en internetbaserad sökmotor och handelsplats som hjälper köpare och säljare till bättre affärer och att visa upp sitt goda rykte på ett nytt sätt.
Medlemmar i eXtraorder ges en plats att presentera sina produkter och tjänster.
Alla kan söka efter dessa tjänster och produkter. När en affär har genomförts genom eXtraorder, ger köparen en rejting av leverantören, och säljaren rapporterar om köparen har betalat i tid. Vid sökning sorteras svaren efter säljarens sammanräknade rejting för de senaste affärerna.


Allmänna bestämmelser
eXtraorder-medlemskap kan endast tecknas av näringsidkare med verksamhet i Sverige. I detta avtal ingår även VILLKOR FÖR KREDITUPPLYSNINGSTJÄNSTER VIA EXTRAORDER nedan.
Adress- och inloggningsuppgifter
Kunden identifierar sig vid inloggningen med en fungerande e-postadress och lösenord som Kunden kan bestämma själv. Kunden ansvarar för att lösenord förvaras på ett säkert sätt och kunden får inte avslöja eller överlåta lösenordet till annan. Kunden är skyldig att meddela leverantören om lämnade uppgifter såsom tex bolagsnamn, adress, eller e-postadress skulle förändras. Meddelanden från Leverantören till Kunden angående tjänsten skickas vanligtvis endast via den e-postadress som används för inloggningen. Kunden godkänner att information om Leverantörens tjänster och erbjudanden skickas uteslutande via e-post.
Giltighetstid, betalning och uppsägning
Abonnemanget för eXtraorder är löpande och fort-sätter tills det sägs upp av någon av parterna i en-lighet med dessa villkor. Den första abonne-mangsperioden faktureras efter avtalet tecknats och förfaller till betalning efter 30 dagar. Därefter faktureras abonnemanget årsvis i förskott, om inte annat har överenskommits. Uppsägning av abonne-manget skall ske skriftligen senast 30 dagar före ny abonnemangsperiod. Abonnemanget kan inte sägas upp av Kunden under pågående bindningstid.
Betalningsvillkor
Om fakturan inte betalas rättidigt tillkommer påminnelseavgift på f.n. 50 kr samt dröjsmålsränta enlig lag.
Prisförändring
Priserna för den årliga avgift som gäller abonnemanget på eXtraorder kan ändras endast i samband med ny abonnemangsperiod, men priserna för tillägs- och sidotjänster kan ändras utan föregående avisering under löpande abonnemangsperiod.
Otillåtet bruk av eXtraorder
eXtraorder är avsett att användas för information som visas för kunder och för allmänheten. Bilder och texter som läggs in får inte strida mot upphovsrättsliga regler, eller på annat sätt vara kränkande, stötande eller strida mot svensk lag.
Det är inte heller tillåtet att använda eXtraorder för lagring av annat material som inte har till syfte att visas på hemsidan. Det är inte tillåtet att använda eXtraorder för att skicka oönskad e-post eller SMS (spam). Leverantören äger bestämma och tolka vilken information som är lämplig att visa i tjänsten och kan fritt avgöra huruvida kundens medlemskap skall stängas av eller ej och med vilken framförhållning detta skall ske.
Upphörande av medlemskap
Då Kundens medlemskap upphör kommer all information som Kunden har lagrat att raderas.
Ansvar
Kundens användning av eXtraorder sker på Kundens ansvar och egen risk. Leverantören tar inget ansvar för innehållet i den information som kunden tar emot eller överför via Internet. Leverantören har inte ansvar för skador och förluster som drabbar kunden i samband med Kundens medlemskap.
Leverantören svarar inte för varken direkta och indirekta förluster, inräknat driftstopp, följdskador, förlust av data och återetablering av data med högre belopp än det som motsvarar den av Kunden erlagda avgiften för innevarande abonnemangsperiod.
Tillgång till tjänsten
eXtraorder är utvecklad för att ge stabil och säker drift. Skulle fel ändå uppstå sker felavhjälpning under sedvanlig arbetstid. Kunden är införstådd med att avbrott, fördröjningar mm., som beror på fel i Internet, teleförbindelse eller kundens egen utrustning inte utgör fel i tjänsten.
Förändringar av tjänsten
Leverantören har rätt att genomföra förändringar i eXtraorder funktioner utan Kundens godkännande. Leverantören har också rätt att tillfälligt stänga systemet för uppdatering. Leverantören äger också rätten att ändra den URL som utgör sökväg till respektive Kunds information.
Överlåtelse
Leverantören har rätt att helt eller delvis överlåta Kundens medlemskap samt sina rättigheter och förpliktelser enligt dessa villkor till tredje part.
Förändring av avtalet
Förändring av dessa villkor sker löpande . Genom att betala in det fakturerade beloppet och använda tjänsten godkänner Kunden de aktuella villkoren.

VILLKOR FÖR KREDITUPPLYSNINGSTJÄNSTER VIA EXTRAORDER


Dessa villkor gäller för Kundens användning av kreditupplysningar.

1. Allmänt
Med kreditupplysning avses uppgift, omdöme eller råd som lämnas till ledning för bedömning av annans kreditvärdighet eller vederhäftighet i övrigt i ekonomiskt hänseende. Kreditupplysningar indelas i personupplysningar och företagsupplysningar.
Personupplysning är en kreditupplysning avseende privatpersoner. Personupplysningar omfattas av särskilda skyddsregler och ingår inte i tjänsten.
Företagsupplysning är en kreditupplysning avseende Aktiebolag, Enskilda näringsidkare och övriga juridiska personer såsom Kommanditbolag, Handelsbolag och Stiftelser.
2. Lagregler och föreskrifter
Vid utlämnande av kreditupplysningar tillämpas tillämpliga lagar, förordningar och branschregler. Utlämnande och nyttjande av kreditupplysningar är bl.a. reglerad i kreditupplysningslagen (SFS 1973:1173). Närmare föreskrifter för tillämpning av kreditupplysningslagen meddelas av Datainspektionen (www.datainspektionen.se). Även personuppgiftslagen (PUL), Tryckfrihetsförordningen (TF) och Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) kan vara tillämplig.
Det åligger Kunden att hålla sig informerad om ovan nämnda lagar och föreskrifter.
3. Kreditupplysningskopia
Kostnad för tillhandahållandet av kreditupplysningskopia debiteras Kunden enligt Business Checks vid var tidpunkt gällande prislista.
Vid utlämnande av Företagsupplysning tillhandahålls ingen kreditupplysningskopia med följande undantag. Vid utlämnande av Företagsupplysning avseende kommanditbolag och handelsbolag samt enskild firma med stöd av kreditupplysningslagen får berört kommanditbolag, handelsbolag eller enskilda firma tillgång till en kreditupplysningskopia med samma innehåll som för kreditupplysningskopia vid uttag av Personupplysning. Kostnad för tillhandahållandet av kreditupplysningskopia debiteras Kunden enligt eXtrraOrders vid var tidpunkt gällande prislista.
4. Ansvarsbegränsning
Kreditupplysningsinformationen härrör från tillförlitliga offentliga källor. eXtraorder kan dock inte garantera uppgifternas tillförlitlighet eller fullständighet och påtar sig på grund härav inte något ansvar för uppkommen skada, av vad slag det vara må, eller för det ekonomiska resultatet av kreditupplysningen. eXtraorder svarar inte heller för skada som beror på lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, lockout och bojkott eller annan liknande händelse. Vad nu sagts om strejk, blockad, lockout och bojkott gäller även om det är Business Check eller eXtraorder som vidtar eller är föremål för sådan åtgärd. eXtraorder friskriver sig i övrigt från ansvar för såväl indirekt som direkt skada på grund av tekniskt avbrott som påverkar tillgängligheten av kreditupplysningstjänsten.
5. Avgifter
Avgift för uttag av kreditupplysningar och kostnad för tillhandahållandet av kreditupplysningskopia faktureras månadsvis. Kunden är ansvarig för alla uttag av kreditupplysningar som skett med erhållna användaridentiteter.
6. Avtalsbrott
Vid avtalsbrott får eXteaorder omedelbart stänga av Kundens möjlighet att köpa kreditupplysningar och äger Kunden i sådant fall inte rätt till återbetalning av erlagda avgifter eller annan rätt till ersättning.
7. Ändring av villkor
Om ändring sker i lag, myndighetsbeslut, rättspraxis, branschöverenskommelser eller dylikt som påverkar eXtraorders rätt att tillhandahålla kreditupplysningar har Business Check rätt att omedelbart meddela nödvändiga ändringar och tillägg av dessa användarvillkor.

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR EXTRAORDERS KREDITVÄRDESMÄRKE

Dessa villkor gäller mellan den som tecknat medlemskap i tilläggstjänsten Kreditvärdesmärke, nedan kallad Kunden och eXtraorder AB, som levererar tjänsten, nedan kallad Leverantören.
1. Allmänt
Kreditvärdesmärket kan enbart abonneras som tilläggstjänst till eXtraorder-medlemskap.
Det visade kreditvärdet baseras på en kreditupplysning på kunden.
2. Undantag från krav på upplysningskopia
Om kunden har en företagsform som normalt innebär krav på upplysningskopia, medger kunden att upplysningskopia inte skickas när eXtraorder hämtar underlag för kreditvärdesberäkningen genom en kreditupplysning.
3. Publicering av Kreditvärdesmärket
Kunden får endast visa kreditvärdesmärket på egen hemsida, egen webb-butik eller på presentationssidan i eXtraorder.
Det är inte tillåtet att visa kreditvärdesmärket på katalogsidor, föreningssidor eller liknande.
Vid visning av Kreditvärdesmärket får endast den länk med HTML-kod som tillhandahålls av Leverantören användas.
4. Ansvarsbegränsning
Det visade kreditvärdet härrör från tillförlitliga offentliga källor. Leverantören kan dock inte garantera uppgifternas tillförlitlighet eller fullständighet och påtar sig på grund härav inte något ansvar för uppkommen skada, av vad slag det vara må, eller för det ekonomiska resultatet av kreditvärdet. Leverantören svarar inte heller för skada som beror på lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, lockout och bojkott eller annan liknande händelse.
5. Avgifter
Avgift för Kreditvärdesmärket faktureras årsvis i förskott.
6. Avtalsbrott
Vid avtalsbrott får Leverantören omedelbart stänga av Kundens möjlighet att visa kreditvärde och äger Kunden i sådant fall inte rätt till återbetalning av erlagda avgifter eller annan rätt till ersättning.
7. Ändring av villkor
Om ändring sker i lag, myndighetsbeslut, rättspraxis, branschöverenskommelser eller dylikt som påverkar Leverantörens rätt att tillhandahålla kreditvärdesmärke har Leverantören rätt att omedelbart meddela nödvändiga ändringar och tillägg av dessa användarvillkor.